Zmiyevska

45°08`03.43”N,14°12`49.63”E Bullseye Glas - Stein (Istrien), 2011 Oksana Zmiyevska

45°08`03.43”N,14°12`49.63”E Bullseye Glas - Stein (Istrien), 2011 Oksana Zmiyevska

45°08`03.43”N,14°12`49.63”E Bullseye Glas - Stein (Istrien), 2011 Oksana Zmiyevska